Fakultetsko Vijeće


Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine svi redoviti profesori u trajnom zvanju, redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti i profesori visoke škole, četiri predstavnika nastavnika izabranih u nastavno zvanje viši predavač i predavač, dva predstavnika suradnika izabranih u jedno od suradničkih zvanja i jedan predstavnik zaposlenika, koji s Fakultetom imaju zaključen ugovor o radu s najmanje polovicom radnoga vremena te studentski predstavnici. Studentski predstavnici čine najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.

Fakultetsko vijeće:

- donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
- sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta,
- bira i razrješuje dekana,
- bira i razrješuje prodekane na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom,
- potvrđuje i razrješuje dužnosti čelnike zavoda i katedri,
- donosi Statut i druge opće akte Fakulteta, sukladno Statutu Fakulteta,
- osniva radne grupe i povjerenstva,
- utvrđuje prijedlog studijskih programa,
- bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća zvanja i radna mjesta,
- daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,
- raspisuje natječaje za izbor nastavnika,
- imenuje mentore asistentima, te mentore i voditelje na studijima,
- odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente,
- donosi izvedbeni plan nastave,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom, te drugim općim aktima Fakulteta.

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Popis članova Fakultetskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća objavljuju se na Sharepoint portalu Pomorskog fakulteta u Rijeci.