Postupak javne nabave

 

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

SVEUČILIŠTE U RIJECI

POMORSKI FAKULTET U RIJECI

Studentska 2, 51000 Rijeka

MBS: 1580485

OIB: 76722145702

Telefon: 051/338 411

Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pfri.uniri.hr

 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja sa važećim certifikatom u području javne nabave:

- ŽELJKO ŠEVERDIJA, dipl. iur.

  Tajnik Fakulteta

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: zseverdi@pfri.hr

- ALANA VUKELIĆ, mag. iur.

  Administrativna referentica

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: avukelic@pfri.hr

 - prof. dr. sc. VINKO TOMAS

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: tomas@pfri.hr


pdf Registar ugovora o javnoj nabavi

pdf  Plan nabave za 2017. godinu

   pdf 1.Rebalans plana nabave za 2017.

pdf  Plan nabave za 2016. godinu

   pdf  1.Rebalans plana nabave za 2016.

   pdf  2.Rebalans plana nabave za 2016.

pdf  Procedura zaprimanja računa PFRI.

 

Javni naručitelj Pomorski fakultet u Rijeci izjavljuje da sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU