NATJEČAJ ZA IZBOR JEDNOG SURADNIKA U SURADNIČKO ZVANJE NASLOVNI POSLIJEDOKTORAND I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA JEDNOG ZAPOSLENIKA NA RADNO MJESTO III. VRSTE - TEHNIČKI SURADNIK-DOMAR LOŽAČ


Pomorski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  jednog suradnika u suradničko zvanje naslovni poslijedoktorand i zasnivanje radnog odnosa za jednog zaposlenika na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik-domar ložač

 

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje
 

N A T J E Č A J
za izbor


 
- jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grana inteligentni transportni sustavi i logistika u Zavodu za elektrotehniku, automatiku i informatiku (bez sklapanja ugovora o radu).
       
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 - OUSRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Prijavi na natječaj pristupnici prilažu životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova relevantnih za izbor.
Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.
Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na adresu: Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – za naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 


 
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje
 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa


 
- za jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik (domar-ložač)  u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- KV ili SSS tehničkog smjera
- jedna godina radnog iskustva
- položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 
Uz prijavu, pristupnici su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a),
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države (u preslici),
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za strane državljane),
- važeće uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja i
- druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 
Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:

Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka,
s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ- Tehnički suradnik“
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.