NATJEČAJ ZA ASISTENTA


Pomorski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor jednog asistenta.

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

-   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija promet i transport, grana pomorski i riječni promet u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za nautičke znanosti.

   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 - OUSRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Pomorskog fakulteta u Rijeci.

    Uz navedeno pristupnici moraju ispunjavati uvjet:

-   položen ispit za prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem (STCW II/2) odnosno posjedovati odgovarajuću Svjedodžbu.

    Prijavi na natječaj pristupnici prilažu životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, popis objavljenih radova relevantnih za izbor (ako imaju objavljenih radova), presliku STCW Svjedodžbe i dopunskih STCW ovlaštenja te prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija.

   Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

   Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

   Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

   Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na adresu: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – asistent“.

   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.