Nautika i tehnologija pomorskog prometa


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada  Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni program

Opis kolegija:  Opis kolegija

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Sandra Tominac Coslovich
Mag.educ. Jasmina Jelčić
POMORSKI ENGLESKI 1 2 2 5
2. Doc.dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan
MATEMATIKA 1 2 2 5
3. Doc.dr.sc. Goran Vukelić TEHNIČKA MEHANIKA 2 1 4
4. Izv.prof.dr.sc. Mato Tudor PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 2 2 4
5. Izv.prof.dr.sc. Igor Rudan SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 1 2 2 5
6. Izv.prof.dr.sc. Renato Ivče TERETI U POMORSKOM PROMETU 2 0 3
7.

Prof.dr.sc. Damir Zec

ZAŠTITA MORA I MORSKOG OKOLIŠA 2 0 3
8. Albin Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. mag.educ. Jasmina Jelčić, asistent POMORSKI ENGLESKI 2 2 2 5
2. Doc.dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Željko Glavan
MATEMATIKA 2 2 2 5
3. Izv.prof.dr.sc. Igor Rudan SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 2 2 2 6
4. Prof.dr.sc. Robert Mohović
Dr.sc. Maja Telišman Prtenjak   Ivan Novak
POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA 3 1 4
5. Doc.dr.sc. Predrag Kralj BRODSKI STROJNI SUSTAVI 2 1 4
6. Prof.dr.sc. Blanka Kesić EKONOMIKA BRODARSTVA 2 0 2
7. Prof.dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio, viši predavač
POMORSKO JAVNO PRAVO 2 0 3
8. Albin Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Sandara Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 3 1 2 4
2. Prof.dr.sc. Serđo Kos TERESTRIČKA NAVIGACIJA 3 3 7
3. Prof.dr.sc. Robert Mohović RUKOVANJE TERETOM 1 2 2 6
4. Prof.dr.sc. Damir Zec SIGURNOST NA MORU 3 1 5
5. Izv.prof.dr.sc. Dubravko Vučetić BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI 3 0 4
6.

Dr.sc. Vladimir Mićović

Dr.med. Željko Sesar

POMORSKA MEDICINA 2 1 3
7. Albin Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Sandra Tominac Coslovich POMORSKI ENGLESKI 4 1 2 4
2. Doc.dr.sc. Đani Šabalja ASTRONOMSKA NAVIGACIJA 2 2 6
3. Prof.dr.sc. Serđo Kos
Doc.dr.sc. David Brčić
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA 2 2 5
4. Izv.prof.dr.sc. Renato Ivče RUKOVANJE TERETOM 2 2 2 6
5. Izv.prof.dr.sc. Mirano Hess ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU 3 0 3
6. Doc.dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKO IMOVINSKO PRAVO 2 1 3
7. Albin Redžić, mag.cin., viši predavač TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1
8.   STRUČNA PRAKSA 0 2 2ZIMSKI SEMESTAR (V)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Prof.dr.sc. Robert Mohović TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM 3 2 5
2. Doc.dr.sc. Zoran Mrak POMORSKE KOMUNIKACIJE 2 3 5
3. Izv.prof.dr.sc. Renato Ivče ODRŽAVANJE BRODA 2 1 3

U V semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 17 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 5 1 2 4
2. Prof.dr.sc. Robert Mohović
Izv.pof.dr.sc. Đani Mohović
TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA RASUTIH I SPECIJALNIH TERETA 2 2 5
3. Izv.prof.dr.sc. Igor Rudan TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA TEKUĆIH TERETA 3 2 5
4. Prof.dr.sc. Axel Luttenberger TRGOVAČKO PRAVO 2 0 3
5. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO 2 0 2
6. Doc.dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKE AGENCIJE 2 0 2
7.

Doc.dr.sc. Đani Šabalja
Doc.dr.sc. David Brčić

INTEGRIRANI NAVIGACIJSKI SUSTAVI 2 2 4


LJETNI SEMESTAR (VI)

Izvedbeni plan:  Izvedbeni plan

Izvedbeni program:  Izvedbeni plan

Opis kolegija:  Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1.

Izv.prof.dr.sc. Đani Mohović

PLANIRANJE PUTOVANJA 2 2 4

2.

Doc.dr.sc. Vlado Frančić UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I KVALITETOM U POMORSTVU 2 1 3
3.   PLOVIDBENA PRAKSA 0 2 2
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA 0 2 7

U VI semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Doc.dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  POMORSKI ENGLESKI 6 1 2 4
2. Izv.prof.dr.sc. Renato Ivče TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA KONTEJNERA I RO-RO TEHNOLOGIJA 2 2 5
3. Doc.dr.sc. Vlado Frančić TEHNOLOGIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA 2 1 5
4. Izv.prof.dr.sc. Mirano Hess POSLOVANJE U BRODARSTVU 2 1 4
5. Prof.dr.sc. Čedomir Dundović TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA 2 1 4
6. Prof.dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio, viši predavač 
TRANSPORTNO OSIGURANJE 3 0 3


Napomena:
Student u V. i VI. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za nautičke znanosti, mogu upisati i po jedan predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).