Razvojne studije

Suradnja s gospodarskim subjektima

 • Mjere sigurnosti pristajanja, boravka i odlaska iz luke Gruž, (Lučka uprava Dubrovnik), 2004.
 • Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka ro-ro putničkih brodova u luci Jablanac, (Rapska plovidba), Rijeka, 2004.
 • Nadzor nad izradom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izvedbu radova rekonstrukcije broda P/B Uragan, (Grad Rijeka), Rijeka, 2003.
 • Sigurnost plovidbe tankera Jadranskim morem na plovnom putu do luke Omišalj, (Institut za oceanografiju i ribarstvo, JANAF d.d.), Rijeka, 2003.
 • Sustav sidrenja plutajućih gatova na privezištu «Porto Volme u uvali Paltana, (Agencija Mezulić), Rijeka, 2003.
 • Mjere maritimne sigurnosti privezišta na dijelu obale Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, (Marina Mali Lošinj), Rijeka, 2003.
 • ­Ustroj i rad ribarske luke Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka 2002.
 • ­Elaborat maritimne sigurnosti privez HSC brodova u luci Susak, (Rijekaprojekt), Rijeka, 2002.
 • ­Pravilnik o redu u luci brodogradilišta “Mali Lošinj” u Malom Lošinju, (Brodogradilište «Mali Lošinj»), Rijeka, 2002.
 • Mjerenje i analiza viših harmonika u TS 35/10 kV “Martinšćica”, (HEP – Elektroprimorje Rijeka), Rijeka 2002.
 • ­Sigurnost priveza, boravka i odveza brodova na doku 11 – uvala Martinšćica, (Viktor Lenac), Rijeka 2002.
 • ­Lučke uzance na području Lučke uprave Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 2001.
 • ­Tender dokumentacija unapređenja pouzdanosti elektro-energetskog postrojenja energane R.N.R., (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 2000.
 • ­Sigurnost broda na ro-ro putničkom terminalu u trajektnom pristaništu u luci Umag, tijekom priveza, boravka i odveza brodova, (Lučka uprava Umag – Novigrad), Rijeka, 2000.
 • ­Sigurnost priveza, boravka i odlaska broda za prijevoz ukapljenog plina na terminalu u luci Ploče, (Ploče plin d.o.o. Zagreb), Rijeka, 2000.
 • ­Aktivna katodna zaštita vodovodnog sustava Cres - Lošinj, (Vodovod i čistoća Cres – Mali Lošinj d.o.o.), Rijeka, 2000.
 • ­Maritimna studija za uvalu «Tiha» u Cavtatu, (Institut građevinarstva Hrvatske - Zagreb, Rijekaprojekt-Niskogradnja – Rijeka), Rijeka, 2000.
 • ­Analiza sigurnosti tankerskog priveza u luci Bakar za potrebe TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 2000.
 • ­Stanje zaštite objekta 202 i prijedlog budućeg održavanja, (Brodogradilište Trogir – Trogir), Rijeka, 2000.
 • ­Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u R.N.R., (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 1999.
 • ­Mjere sigurnosti plovidbe u području plinskog polja «Ivana», (INP-Inženjering za naftu i plin – Zagreb), Rijeka, 1999.
 • ­Opis mogućih akcidenata prilikom uplovljavanja, isplovljavanja i boravka broda u trajektnom pristaništu u Plominskom zaljevu s aspekta zaštite okoliša – mora, (Agencija za posebni otpad Zagreb), Rijeka, 1999.
 • ­Sigurnost tijekom priveza, boravka i odveza brodova na Ro-Ro putničkom terminalu u luci Plomin, Maritimna studija, (Plomin Holding d.o.o., Plomin), Rijeka, 1999.
 • ­Studija procjene opasnosti i mjera zaštite, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 • ­Luka TE Rijeka u Urinju – Usporedna analiza priveza broda u četverovez i priveza broda na odobalnom vezu ispred TE Rijeka u Urinju, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 • ­Prijedlog razvoja Riječke luke do 2010, (Roterdam Maritime Group), za potrebe ishođenja financijskih sredstava od strane World Bank, Rijeka, 1999.
 • ­Industrijska luka TE Rijeka u Urinju – Studija pomorsko-upravni i tehničko-tehnološki aspekti prihvata, boravka i odlaska brodova, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 • ­Sigurnost obalnog veza na lokaciji TE Rijeka - dodatak, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 • ­Elaborat ocjene stanja pouzdanosti opskrbe električnom energijom R.N.R. te raspoloživosti i sigurnosti, (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 1999.
 • ­Sigurnost odobalnog veza (off-shore) na lokaciji TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1998.
 • ­Studija problematike viših harmonika u električnom sustavu brodogradilišta, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1998.
 • ­Sigurnost obalnog veza na lokaciji TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1998.
 • ­Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području luke Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 1998.
 • ­Ispitivanje i mjerenje viših harmonika struje i napona u brodogradilištu “Viktor Lenac”, (ADRIA Electronic Rijeka), Rijeka 1998.
 • ­Projekt prilagodbe električnog sustava brodogradilišta “Viktor Lenac” novoj tehnologiji radova antikorozivne zaštite, (IN Inženjering Rijeka), Rijeka 1998.
 • ­Mjere sigurnosti plovidbe u području plinskog polja “Ivana” u svezi platforme “Ivana A”, (INP-Inženjering za naftu i plin), Rijeka, 1998.
 • ­Studija – utjecaj pretvarača frekvencije visokotlačnih pumpi na električni sustav brodogradilišta, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1998.
 • ­Tehnološko rješenje kontejnerske trafostanice 1000 kVA, (Elektrolux Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Mikroprocesorski distribuirani sustav za mjerenje i nadzor električnog sustava “DINA” Petrokemija, (ADRIA Electronic Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Mikroprocesorski distribuirani sustav za gospodarenje električnom energijom u brodogradilištu, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Natječajna dokumentacija za isporuku i montažu opreme upravljanja, signalizacije, zaštite, mjerenja regulacije i procesnog upravljanja za rp 110 kV HE “PERUČA”, (TEH-PROJEKT Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Optimalno korištenje tegljača u lučkim bazenima na području lučke uprave Rijeka, (Jadranski pomorski servis), Rijeka, 1997.
 • ­Studija – analiza i vrednovanje povoljnosti električnog sustava plovnog doka iz Njemačke, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Privez RO-RO putničkih brodova "DUBROVNIK" i "MARKO POLO" na pristanu Karoline Riječke, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 1997.
 • ­Studija – energetski aspekt izbora pogona pumpi i kompresora za A.K.Z. radove, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 • ­Industrijska luka Plomin - Dolazak, prihvat, boravak i odlazak brodova, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon termoelektrana Plomin), Rijeka, 1996.
 • ­Maritimna studija o prihvatu, vezu i odvezu PANAMAX brodova u akvatoriju Plomina s hidrometeorološkim uvjetima i mjerama sigurnosti, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon termoelektrana Plomin), Rijeka, 1996.
 • ­Sustav daljinskog nadzora i upravljanja svjetionicima na Jadranu u fazama, (Elektromehanika – Rijeka), Rijeka, 1996.
 • ­Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša (ISM) u društvu "Jadrolinija" – Rijeka, (Jadrolinija – Rijeka), Rijeka, 1996.
 • ­Maritimna studija, Petrolejska luka - Mlaka, (INA - Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka, 1994.
 • ­Maritimna studija, ADRIA-LNG (uvala Blatno), (INA-CNP) za potrebe međunarodnog konzorcija, Rijeka, 1994.
 • ­Maritimna studija, ADRIA-LNG (uvala Sepen), (INA-CNP) za potrebe međunarodnog konzorcija, Rijeka, 1993.