4. Posebni program obrazovanja – početak u rujnu 2013.

Pomorski fakultet u Rijeci pokreće 4. Posebni program obrazovanja, a održat će se u dva dijela od kojih će svaki trajati po tri mjeseca (14 tjedana).

Svi niže navedeni datumi odnose se na oba smjera (nautiku i brodostrojarstvo).

Početak prvog dijela: ponedjeljak 9. rujna 2013. godine

Planirani završetak prvog dijela: polovica prosinca 2013. godine

Planirani početak drugog dijela: ponedjeljak 7. travnja 2014. godine

Planirani završetak drugog dijela: polovica srpnja 2014. godine

4. Posebni program obrazovanja Nautičkog i Brodostrojarskog smjera pokrenut će se ukoliko je upisano najmanje 10 polaznika po smjeru.

Prijave za upis

Prijave za upis u 4. Posebni program obrazovanja primaju se od datuma ove objave, do zaključno 4. srpnja 2013., na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Studentska 2, u uredu Centra za izobrazbu pomoraca, prostorija 205, u prizemlju, radnim danom od 8:30 do 14:30 (pauza između 10 i 10:30).

Prilikom prijave potrebno je priložiti sljedeće:

• Prijavni list (Prijavni list može se preuzeti na web stranici Fakulteta ili u Centru za izobrazbu pomoraca);

• Presliku svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera (sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10);

• Presliku časničkog breveta;

• Potvrdu Lučke kapetanije kojom se dokazuje neophodan plovidbeni staž sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10) (može se donijeti i prilikom upisa);

• Presliku osobne iskaznice

• Dvije fotografije za dokumente.

Rang lista prijavljenih kandidata

Rang lista prijavljenih kandidata bit će objavljena u ponedjeljak, 8. srpnja 2013. godine na oglasnoj ploči Pomorskog fakulteta u Rijeci i na web stranici Fakulteta www.pfri.uniri.hr.

Upis

Upis polaznika u Posebni program obrazovanja obavljat će se od 8. do 16. srpnja 2013. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Upisni list može se dobiti u Centru za izobrazbu pomoraca (prostorija 205) na Pomorskom fakultetu u Rijeci ili se može preuzeti na web stranici Fakulteta ili u Centru za izobrazbu pomoraca.

Cijena

Ukupna cijena Posebnog programa obrazovanja iznosi 65.000,00 kn po polazniku. Ukupni iznos može se uplatiti odjednom ili u tri obroka. Prvi obrok u iznosu od 22.000,00 kn plaća se prije početka prvoga dijela nastave. Drugi obrok u iznosu od 22.000,00 kn plaća se prije isteka prvoga dijela, a treći obrok u iznosu od 21.000,00 kn plaća se prije početka drugoga dijela.

Uplate se vrše sa sljedećim podacima:

Primatelj: Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, Studentska ul. 2

Žiro račun: 2360000-1101408432

Poziv na broj odobrenja: 66151-05

Šifra opisa plaćanja: 16 Opis plaćanja: Upl. za Posebni program obrazovanja