Fakultetsko Vijeće


Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine: svi redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, profesori visoke škole, četiri predstavnika nastavnika izabranih u nastavno zvanje viši predavač i predavač te dva predstavnika suradnika izabranih u jedno od suradničkih zvanja, zaposleni na Fakultetu u više od 50% radnoga vremena. Studenti preddiplomskih studija čine 10%, a studenti poslijediplomskog studija 5% članova Vijeća.

Fakultetsko vijeće:

 • donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima, 
 • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta,
 • bira i razrješuje dekana, 
 • bira i razrješuje prodekane na način i u postupku utvrđenim Statutom,
 • potvrđuje i razrješuje dužnosti čelnike zavoda i katedri, 
 • donosi Statut i druge opće akte Fakulteta, sukladno Statutu Fakulteta, 
 • osniva radne grupe i povjerenstva, 
 • utvrđuje prijedlog studijskih programa, 
 • bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća zvanja i radna mjesta, 
 • daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta, 
 • raspisuje natječaje za izbor nastavnika, 
 • imenuje mentore asistentima, te mentore i voditelje na studijima, 
 • odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente, 
 • donosi izvedbeni plan nastave, 
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta, te drugim općim aktima Fakulteta.

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Popis članova Fakultetskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća objavljuju se na Sharepoint portalu Pomorskog fakulteta u Rijeci.