Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija 

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Ivoslav Ban
MATEMATIKA 1 3 2 6
2. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich ENGLESKI JEZIK 1 1 2 4
3. Dr.sc. Srđan Žuškin SREDSTVA POMORSKOG PROMETA 3 1 5
4. Dr.sc. Ana Perić Hadžić OSNOVE EKONOMIJE 2 1 4
5. Dr.sc. Axel Luttenberger TRGOVAČKO PRAVO 2 1 5
6. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović ROBNI TOKOVI 2 1 5
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (II)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Biserka Draščić Ban
Mr.sc. Ivoslav Ban
FINANCIJSKA MATEMATIKA 2 2 5
2. Dr.sc. Biserka Draščić Ban STATISTIKA 3 2 6
3. Dr.sc. Mato Tudor PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 3 2 6
4. Dr.sc. Alen Jugović PODUZETNIŠTVO 2 1 4
5. Dr.sc. Alen Jugović EKONOMIKA BRODARSTVA 2 1 4
6. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich 

ENGLESKI JEZIK 2

1 2 4
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1


ZIMSKI SEMESTAR (III)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Svjetlana Hess OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA 3 2 6
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
POMORSKI SUSTAV 2 1 4
3. Dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio
POMORSKO JAVNO PRAVO 3 0 4
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Ines Kolanović
TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA 3 1 6
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Tanja Poletan Jugović
TERETI U PROMETU 3 1 5
6. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  ENGLESKI JEZIK 3 1 2 4
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1


LJETNI SEMESTAR (IV)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić INŽENJERSKA LOGISTIKA 3 2 6
2. Dr.sc. Edvard Tijan INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 3 2 7
3. Dr.sc. Svjetlana Hess PLANIRANJE PROMETNE POTRAŽNJE 2 1 4
4. Dr.sc. Blanka Kesić EKONOMIKA LUKA 2 1 4
5. Dr.sc. Borna Debelić STRATEŠKI MENADŽMENT 2 2 4
6. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  ENGLESKI JEZIK 4 1 2 4
7. Maja Redžić, mag.cin. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1


ZIMSKI SEMESTAR (V)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Bojan Hlača POSLOVNA LOGISTIKA 2 2 6
2.

Dr.sc. Blanka Kesić
Dr.sc. Borna Debelić

MENADŽMENT U PROMETU 3 1 4
3. Dr.sc. Dragan Čišić ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 2 2 4


U V. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 16 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO 2 1 4
2. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  ENGLESKI JEZIK 5 1 2 4
3. Dr.sc. Robert Mohović
Dr.sc. Renato Ivče
TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA MOREM 2 1 3
4. Dr.sc. Radoslav Radonja EKOLOGIJA U PROMETU 2 0 2
5. Dr.sc. Hrvoje Baričević TEHNOLOGIJA KOPNENOG PROMETA 3 2 4
6. Dr.sc. Nada Ivanetić
Dr.sc. Daniela Kružić
NJEMAČKI JEZIK 1 1 2 3
7. Dr.sc. Biserka Rukavina POMORSKE AGENCIJE 2 0 3


LJETNI SEMESTAR (VI)

Izvedbeni plan: Izvedbeni plan

Izvedbeni program: Izvedbeni plan

Opis kolegija: Izvedbeni plan

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Borna Debelić EKONOMIKA PROMETA 3 1 4
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić FINANCIJSKI MENADŽMENT 3 1 4
3. Dr.sc. Bojan Hlača LOGISTIKA LUKA 2 1 4
    IZRADA ZAVRŠNOG RADA     10


U VI. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 8 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich  ENGLESKI JEZIK 6 1 2 4
2. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Neven Grubišić
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM PROMETNIH SUSTAVA 2 1 3
3. Dr.sc. Čedomir Dundović PREKRCAJNA SREDSTVA 3 2 4
4. Dr.sc. Damir Zec
Dr.sc. Hrvoje Baričević
SIGURNOST U PROMETU 3 1 4
5. Dr.sc. Axel Luttenberger
Dr.sc. Igor Vio
TRANSPORTNO OSIGURANJE 3 0 4
6. Dr.sc. Biserka Rukavina PRAVO POMORSKIH PRIJEVOZA 3 0 4
7. Dr.sc. Nada Ivanetić
Dr.sc. Daniela Kružić
NJEMAČKI JEZIK 2 1 2 3


Studenti u V. i VI. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).