Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPISI

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2018./2019. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A - ljetni rok

Sveučilište u Rijeci objavilo je natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih studija u ak.god. 2018./2019. Kandidati se prijavljuju za upis putem NISpVU sustava (www.postani-student.hr. Liječnička uvjerenja koja su preduvjet za plasiranje na rang listi studijskih programa Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i prometu, moraju se dostaviti Studentskoj službi fakulteta do 13.07.2018. do 12:00 sati. Kandidati čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi navedenih studijskih programa 16.07.2018. te time ni pravo upisa. Uvjerenje se može dostaviti osobno u Studentsku službu Fakulteta, soba 305 ili e-mailom na adresu evstud@pfri.hr.

Detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2018./2019. akademskoj godini.


UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2018./2019. - ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE A KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE PRIJE 2010. GODINE I NISU OBVEZNICI POLAGANJA DRŽAVNE MATURE

Prijave za upis u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija za kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine obavljati će se od 04. lipnja do 06. lipnja 2018. godine, na Pomorskom fakultetu u Rijeci, soba 305.

Detalji o prijavama i uvjetima upisa nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2018./2019. akademskoj godini.


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK.GOD. 2018./2019.

Informacije o upisima biti će objavljene naknadno, po objavi Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.