Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPUTE AUTORIMA

Pomorski zbornik - Journal of Maritime and Transportation Sciences

Pomorski zbornik - Journal of Maritime and Transportation Sciences
UDK: 338.47:656.61:504.054(05)
ISSN (Tisak):
0554-6397
e-ISSN (Online):
1848-9052
Izdavač:
Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Upute autorima prilikom pripreme i dostavljanja rukopisa za objavljivanje u časopisu Pomorski zbornik

Pomorski zbornik znanstveni je časopis u kojem se objavljuju rezultati istraživanja iz područja tehničkih, društvenih i prirodnih znanosti, a koja se odnose ili su multidisciplinarno i/ili interdisciplinarno povezana s pomorstvom, transportom i prometom. Navedeno uključuje geologiju, geofiziku, brodogradnju, tehnologiju prometa i transport, ekonomiju i pravo. Primarna tendencija Zbornika je objavljivanje znanstvenih radova, no objavljuju se i stručni radovi, kratka priopćenja, novosti, osvrti, kongresna priopćenja i prikazi.

Naslov, tematika i sadržaj podnesenih rukopisa moraju pripadati navedenim područjima. Znanstveni rad prihvaćen za objavljivanje može biti kategoriziran kao izvorni znanstveni članak, pregledni rad ili prethodno priopćenje.

Kategorije radova

Izvorni znanstveni članak predstavlja nove rezultate fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja s novim znanstvenim činjenicama, znanstvenim zakonima, zakonitostima, spoznajama i teorijama. Navedeni elementi predstavljaju znanstveni doprinos, po mogućnosti na globalnoj razini. Značajka izvornog znanstvenog rada je mogućnost ponavljanja i postizanja prikazanih rezultata istraživanja unutar granica prihvatljivosti, što se odražava na zapažanja i zaključke autora. Kod eksperimentalnih istraživanja, Uredništvo zadržava pravo potražnje za dodatnim materijalima kojima istraživanje i rezultati mogu biti rekonstruirani. Dodatni materijali (datoteke, podaci, programski kodovi, poveznice na računalne alate) ne prilažu se kao prilozi rada i, u slučaju da se za njima pokaže potreba, pohranjuju se na podatkovni repozitorij časopisa.

Prethodno priopćenje (znanstvena bilješka) kategorizirano je kao znanstveno djelo unutar kojeg su sadržane znanstvene spoznaje ili rezultati istraživanja čiji karakter zahtijeva brzo objavljivanje. Ovo djelo obavezno mora sadržavati jednu ili više znanstvenih informacija, ali ne sadrži dovoljno pojedinosti potrebnih za moguću provjeru.

Pregledni članak je sveobuhvatni prikaz već objavljenog znanstvenog problema/teme istraživanja. Doprinos ove kategorije rada je prikupljanje, analiza, sinteza i prezentacija znanstvenih informacija, znanstvenih spoznajaosnodno rezultata znanstvenih istraživanja na novi i jedinstven način. Pregledni članak mora se isticati iscrpnim prikazom obrađene teme s naglaskom na najnovija istraživanja.

Stručni članak ne spada u kategoriju znanstvenih radova. Ovdje su prikazane korisne informacije i spoznaje do kojih se došlo razvojnim istraživanjem. U stručnom radu ne nalaze se izvorni rezultati istraživanja, već se iznose poznate zakonitosti i spoznaje. Doprinos stručnog rada je primjenjivost objavljenih rezultata u teoriji i praksi.

Stručni prikaz ili Osvrt odnosi se na vrednovanje tuđeg znanstvenog ili znanstvenostručnog djela, tehnološki napredak u nekom području, i općenito na bilo koju aktualnu tematiku koja iz nekog razloga predstavlja značaj znanstvenoj, akademskoj i/ili stručnoj zajednici. Među teme osvrta spadaju doktorske disertacije, znanstvene knjige, udžbenici, znanstvene studije i projekti, patenti, programski alati ili aplikacije, tehnološki proizvodi, itd.

Forum je pisano djelo unutar kojeg je pružen osobni prikaz o određenoj tematici i gdje autor izražava svoje mišljenje te je podložno je raspravama među kompetentnim osobama. Unutar ove vrste rada često je prisutan povijesni aspekt. Odluku o kategorizaciji pojedinog znanstvenog rada donosi Uredništvo Zbornika na temelju prijedloga recenzenata, nakon pozitivnih recenzija. Kategorija rada bit će navedena u zaglavlju rada, odnosno u sadržaju sveska. Ostale vrste radova ne podliježu kategorizaciji.

Tijelo rukopisa

Dostavljeni rukopis mora u što većoj mjeri sadržavati elemente prikazane u sljedećoj tablici.


Zaglavlje rada
Naslov rada; Ime/imena autora (uz e-mail i poštansku adresu); Pripadnost (afilijacija); Sažetak; i Ključne riječi.

Središnji dio rada
Uvod; Teoretska podloga sprovedenog istraživanja; Metodologija rada i korišteni resursi; Rezultati istraživanja; Razmatranja; i Zaključak.

Stražnji dio rada
Prilozi (ako ih ima); Zahvale (ako postoje) i Popis korištene literature.

Preporuka autorima je da tekst rukopisa bude što sažetiji, ali ne pod cijenu čitkosti i jasnoće. Način pisanja treba biti u skladu i što je moguće bliže stilu Zbornika, odnosno radovima u dosadašnjim izdanjima časopisa.

Naslov rada mora biti kratak, informativan a istovremeno obuhvatan, na način da sadrži sve elemente opisane u radu. Unutar sažetka prikazuje se kratki pregled rada sa svim potrebnim elementima – problemom istraživanja, odnosno temom rada, opisom značaja obrađene teme, prikazom vlastitog doprinosa te zaključcima odnosno planiranim aktivnostima proizašlim iz izvršenog istraživanja. Ključne riječi predstavljaju prikaz rada na temelju pojmova na kojima isti počiva. Sažetak se piše u jednom odlomku veličine do približno 150 riječi. Ovo nije strogo definirano.

Središnji dio rada predstavlja doprinos autora. Poželjno je da sadrži elemente na temelju kojih će tijek istraživanja, dobiveni rezultati i proizašli zaključci biti jasno i koncizno prikazani:

 • Unutar uvodnog poglavlja, obrađenu tematiku i provedeno istraživanje potrebno je ukratko smjestiti u širi kontekst te naglasiti značaj istraživanja u odnosnom znanstvenom području. Ovdje je potrebno navesti glavni cilj rada i naglasiti zaključke do kojih se došlo prikazanim istraživanjem te ukratko prikazati željene buduće radnje i budući rad koji se nadovezuje na prikazano istraživanje;
 • Teoretska podloga odnosi se na istraživanje i dosadašnja postignuća drugih autora u području kojim se odnosni rad bavi. Naglasak je potrebno staviti na pregled najnovijih istraživanja i odgovarajući prikaz literature. Ovo poglavlje, u zasebnom obliku ili kao dio uvodnog poglavlja, mora na jasan način uvesti čitatelja u sljedeće poglavlje i cilj rada općenito;
 • Metodologija rada i korišteni resursi moraju biti kvalitetno i jasno opisani kako bi se rezultati prikazanog istraživanja mogli ponoviti. Uobičajenu metodologiju dovoljno je ukratko opisati, dok je za nove metode potreban detaljniji prikaz i odgovarajuće pojašnjenje;
 • U poglavlju koje se odnosi na rezultate istraživanja potrebno je pružiti sažete i precizne opise rezultata, njihovu objektivnu interpretaciju i zaključke koji iz njih proizlaze;
 • Poželjno je da autor (ili autori) razmotri dobivene rezultate i način na koji oni mogu biti interpretirani sa stajališta dosadašnjih istraživanja i radne hipoteze. Zaključke, odnosno otkrića i njihove moguće učinke/utjecaje (implikacije) potrebno je razmotriti u što je moguće širem kontekstu, uz navođenje njihovih ograničenja i eventualnih razvojnih mogućnosti;
 • zaključno poglavlje prikazuje tijek rada, sažete rezultate istraživanja i ukratko, proizašle zaključke i otkrića. Ovdje je također poželjno uputiti čitatelja na planirane aktivnosti koje se planiraju izvršiti, odnosno aktivnosti koje su proizašle iz provedenog istraživanja, odnosno rada.

Elementi središnjeg dijela rada ne moraju nužno nastupati sami za sebe, već se mogu smjestiti u kombinaciju s drugim poglavljima (npr. rezultati istraživanja i razmatranja, teoretska podloga i uvod, itd.).

Stražnji dio rada sačinjavaju zahvale (u slučaju da ih je potrebno navesti), popis literature i eventualni prilozi, kao popratna dokumentacija potrebna za razumijevanje izloženog istraživanja. Popis literature je obavezan. Abecednim redoslijedom navode se svi korišteni izvori, što uključuje bibliografske jedinice, poveznice, baze podataka, programske alate... U Pomorskom zborniku koristi se harvardski stil pozivanja. U tekstu se koriste redni brojevi izvora u uglatim zagradama, i navode se prije interpunkcije. Isti se ponavljaju u popisu literature na kraju rada. Na sljedećoj poveznici prikazani su primjeri popisivanja različitih kategorija izvora: Popis literature


Lista provjere

Prije podnošenja rukopisa, poželjno je da autori uzmu u obzir sljedeće elemente provjere pripremljenog rukopisa:

 • Izvornost rada, njegov značaj i znanstveni doprinos unutar odnosnog područja;
 • Stil pisanja, razumljivost i jasnoća prikaza;
 • Ispravnost engleskog jezika i korištenje odgovarajućeg rječnika;
 • Informativnost naslova i sažetka rada;
 • Pravilan odabir ključnih riječi;
 • Sažetost i temeljni pregled tematike i vezanih dosadašnjih postignuća unutar uvodnih poglavlja;
 • Ispravan opis metodologije izvršenog istraživanja, podataka i ostalih korištenih resursa;
 • Pažljiva i sveobuhvatna interpretacija rezultata istraživanja i njihovog razmatranja;
 • Pristup obrađenoj temi, uz konzultiranje mjerodavne i iscrpne literature, s naglaskom na najnovija/recentna istraživanja;
 • Odgovarajući broj i informativnost tabelarnih i grafičkih prikaza;
 • Struktura i sadržaj zaključnog poglavlja;
 • Izgled cjelokupnog teksta.

Ostale smjernice

Recenzentskim postupkom utvrđuje se zadovoljava li rad kriterije potrebne za prihvaćanje, odnosno objavu rada. Postupak se vrši od strane najmanje dva recenzenta, koji donose konačnu odluku o prihvaćanju rada, odnosno opravdanosti objavljivanja po pitanju značaja i doprinosa koje rad predstavlja. Također, tijekom postupka utvrđuje se autentičnost rada i provjerava se njegova izvornost. Za podneseni rukopis smatra se kako predstavlja izvorno, dosad neobjavljeno djelo.

Podneseni rukopisi predaju se u Microsoft Word tekstualnom formatu, korištenjem Times New Roman pisma veličine 12 točaka. Mole se autori da grafički i tekstualno ne oblikuju i formatiraju tekst, osim uvažavanja općih smjernica navedenih u dokumentu, uz sljedeće:

 • jednostruki prored, bez razmaka između redaka, odnosno odlomaka, koristi se kroz cijeli tekst;
 • naslovi poglavlja/potpoglavlja ne numeriraju se automatski, već ručno;
 • skraćenice, ako se koriste, moraju biti pojašnjene prilikom prve uporabe;
 • pozivne bilješke koriste se u najmanjoj mogućoj mjeri, i poželjno ih je izbjegavati;
 • dozvoljeno je koristiti SI sustav mjernih jedinica.

Ako se u tekstu navode matematički izrazi, potrebno je koristiti odgovarajući alat unutar Microsoft Word tekstualnog procesora te je svaki izraz potrebno numerirati.

Opseg rada sa svim elementima (uključujući tekst, grafičke i tabelarne prikaze, popis literature itd) ne smije prelaziti 30 000 znakova, što je približno ekvivalentno 16 tipkanih stranica.

Rukopisi se dostavljaju isključivo na engleskom jeziku. Iznimka su naslov rada, sažetak i ključne riječi koje se pišu dvojezično – na engleskom jeziku u sklopu rada te na materinjem jeziku autora/odgovornog autora. U slučaju da materinji jezik autora nije engleski, preporuča se provjera rukopisa od strane stručne osobe ili izvornog govornika engleskog jezika.

Uredništvo zadržava pravo da rukopis prilagodi propozicijama Zbornika i standardima engleskog, odnosno hrvatskog jezika.

Podnesci rukopisa dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva (udruga.pomorstvo@gmail.com).