Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KNJIŽNICA

DOKTORSKE DISERTACIJE


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


A

ASIĆ, Antun
Prilog analizi utjecaja turizma na brodarstvo i luke u Republici Hrvatskoj

B

BAKALAR, Goran
Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija
BARIČEVIĆ, Hrvoje
Suvremene transportne tehnologije preduvjet razvoja čvorišta Rijeke
BARIĆ, Danijela
Model planiranja prometno-tehnoloških projekata u funkciji razvoja željeznice
BARIĆ, Mate
Model određivanja širine ograničenih plovnih putova
BELAMARIĆ, Goran
Model zaštite broda od piratskih napada
BERNEČIĆ, Dean
Analiza utjecaja višestrukog ubrizgavanja na procese i produkte izgaranja u sporookretnom brodskom dizelskom motoru
BIELIĆ, Toni
Organizacijski model upravljanja brodom u izvanrednim okolnostima
BILIĆ, Mirko
Optimizacija lučkih prekrcajnih procesa uporabom sistemske dinamike
BISTROVIĆ, Miroslav
Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih računalnih tehnologija
BOLANČA, Dragan
Institut izuzetnih slučajeva i odgovornost brodara u prijevozu stvari
BONATO, Jasminka
Doprinos analizi utjecaja temperature i zračenja na ponašanje elastomernih materijala u pomorstvu
BONEFAČIĆ, Branko
Analiza troškova brodskih pogona i mogućnosti njihove minimizacije
BOŽIČEVIĆ, Josip
Prilog povećavanju sigurnosti i brzine u tehnologiji i ekspluataciji željeznica
BRČIĆ, David
Model nespecifičnog dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja
BUKŠA, Ante
Modeliranje održavanja brodskog porivnog sustava
BUKŠA, Juraj
Upravljanje poslovno-tehnološkim rizicima u obalnom linijskom kontejnerskom brodarstvu

C

CAPAR, Rudolf
Pristup moru država bez morske obale
CHIOLE, Alvise
Upravljanje plutajućim dokom u specijalnim slučajevima dokovanja brodova
CUCULIĆ, Aleksandar
Tehničko-ekonomska analiza primjene skladišta energije u elektroenergetskim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem
CVJETKOVIĆ, Slobodanka Jelena
Model ranog otkrivanja opasnosti od udara groma na plovnim objektima

Č

ČARAPIĆ, Ljubivoje
Matematičko modeliranje lučkog pretovarnog punkta u uslovima optimalizacije protoka generalnih tereta
ČIŠIĆ, Dragan
Analiza upliva tehnologija elektroničkog gospodarstva na logistiku transportnog sustava
ČUMBELIĆ, Petar
Modeli i njihove simulacije u sistemu astronomske navigacije

Ć

ĆELIĆ, Jasmin
Model kooperativnog pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje

D

DODIG, Miroslav
Relacije osnovnih kinetičkih elemenata efektornog sistema sa manifestnim i latentnim motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama
DOMIJAN ARNERI, Ivo
Strateško upravljanje tržišnim rizicima u morskom brodarstvu
DUNDOVIĆ, Čedomir
Optimalizacija primjene obalnih lučkih dizalica kao i njihovih kombinacija u tehnološkom procesu rada u luci
DVORNIK, Ivo
Zlato u meðunarodnom monetarnom sistemu
DVORNIK, Joško
Simulacijsko modeliranje brodskih turbinskih pogona sinkronih generatora

Đ

ĐURĐEVIĆ-TOMAŠ, Ivica
Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja

E

EL KOLA, Mohamed Moustafa Abbas
Benchmarking the technical efficiency of container ports against the port co-opetition concept in the East-West trade route

F

FRANČIĆ, Vlado
Model maritimnog ustroja pomorsko-prometnog toka na prilaznim plovnim putovima

G

GLAŽAR, Darko
Optimizacija troškova putovanja kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti i sigurnosti morskog brodarstva
GRBIĆ, Luka
Prijedlog objedinjenog pregleda tankera u funkciji optimizacije poslovanja u brodarstvu
GRUBIŠIĆ, Neven
Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima
GRŽAN, Marijan
Selektivno ometanje radarskih sustava i utjecaj na sigurnost plovidbe u uvjetima suvremene ugroze
GUNDIĆ, Ana
Osposobljenost časnika palube na upravljačkoj razini i suvremeni tehnološki razvoj brodova

H

HASANSPAHIĆ, Nermin
Prilog unaprjeđenju kulture sigurnosti u brodarstvu sustavnim upravljanjem izbjegnutim nezgodama
HESS, Mirano
Prilog istraživanju tehnoloških i tržišnih utjecaja na način poslovanja u slobodnom brodarstvu
HESS, Svjetlana
Stohastički modeli u upravljanju lučkim sustavom
HLAČA, Bojan
Metodologija optimalizacije kontejnerskog prometa s osvrtom na sjevernojadranske luke

I

IVČE, Renato
Doprinos učinkovitosti prijevoza kontejnera manjim feeder brodovima u zatvorenim morima

J

JADRIJEVIĆ, Nela
Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma
JARDAS, Mladen
Model vrednovanja tokova dostave roba u gradska središta u funkciji unapređenja održive logistike grada
JUGOVIĆ, Alen
Racionalizacija upravljanja županijskim morskim lukama u Republici Hrvatskoj
JURDANA, Irena
Heuristički model komunikacijskih mreža u povezivanju brodskih sustava primjenom svjetlovodne tehnologije
JURIĆ, Majda
Model vrednovanja utjecaja lučkih terminala za ukapljene prirodne plinove na morski okoliš

K

KARMELIĆ, Jakov
Određivanje konkurentskih sposobnosti linijskoga kontejnerskog servisa
KASUM, Josip
Doprinos optimizaciji reambulacije primjenom elektroničkih informatičkih tehnologija
KESIĆ, Blanka
vidi : Kesić Kalina, Blanka
KESIĆ KALINA, Blanka
Teorijski i praktički logisticki pristup organizaciji luka Jugoslavije:
KIRINČIĆ, Josip
Utjecaj konstruktivnih i tehnoloških faktora pretovarnih dizalica na učinak iskrcaja sipkih tereta u lukama
KLARIN, Maksim
Prilog istraživanju zbrinjavanja balastnih voda tankera
KOBOEVIĆ, Žarko
Model onečišćenog mora crnim otpadnim vodama s plovila
KOLANOVIĆ, Ines
Model za mjerenje kvalitete lučke usluge
KOLJATIĆ, Vjekoslav
Model energetskog sustava broda a obzirom na kretanja i razvitak ekološke normizacije
KOMADINA, Pavao
Utjecaj ekonomskih kriterija na optimalnu veličinu tankera
KOMAR, Ivan
Doprinos metodologiji odabira najpovoljnijih statvenih ležajeva brodskoga porivnog sustava
KOS, Serđo
Prilog unapređenju terestričke navigacije laserskim sustavom
KOVAČIĆ, Mirjana
Optimizacija izbora lokacije i sadrzaja luke nautičkog turizma
KRALJ, Predrag
Model generatora slatke vode
KRAŠ, Antun
Raspoloživost periodički obnavljanih sustava vođenja brodskih procesa
KRČUM, Maja
Vrednovanje simulacijskih modela u optimiranju brodskog elektroenergetskog sustava
KRPAN, Ljudevit
Integralni prostorno-prometni model urbanističkog planiranja
KURTELA, Željko
Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu
KUZMAN, Zlatko
Model regionalnog prometnog planiranja u kontekstu gospodarskog razvitka Karlovačke županije

L

LAKOŠ, Stjepan
Prilog istrazivanju regulacije plovidbe u Jadranu
LUŠIĆ, Zvonimir
Prilog istraživanju utjecaja sigurnosti i ekonomičnosti na optimizaciju pomorskog putovanja
LUTTENBERGER, Axel
Odgovornost za onečišćenje u prijevozu opasnih tereta pomorskim brodovima

M

MAGLIĆ, Livia
Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala
MAGLIĆ, Lovro
Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta
MAROLD, Branko
Organizacija i tehnologija preventivnog održavanja privrednih cestovnih motornih vozila
MARTINOVIĆ, Dragan
Modeliranje brodskih pomoćnih sustava s gledišta sigurnosti poriva broda
MENCER, Ivan
Konjukturne oscilacije na tržištu morskog brodarstva
MEZAK, Vlado
Racionalizacija poslovanja sjevernojadranskih teretnih morskih luka kao logističkih centara u srednjoeuropskoj logističkoj mreži
MIHANOVIĆ, Luka
Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora
MILIĆ, Luko
Dinamički kontinuirani simulacijski model brodskog dizelmotornog porivnog sustava
MILOŠ, Ivan
Informacijski sustav u funkciji suvremene tehnologije prometa
MIŠKOVIĆ, Darijo
Organizacijski model upravljanja sigurnošću broda s osvrtom na kontejnerske brodove
MOHOVIĆ, Đani
Ocjena prihvatljivosti pomorskih plovidbenih rizika
MOHOVIĆ, Robert
Model manevriranja brodom u ograničenim plovnim područjima u funkciji sigurnosti i zaštite morskog okoliša
MRAK, Zoran
Prilog unaprjeđenju sustava pomorskih VHF komunikacija uvođenjem digitalnih tehnologija
MRNJAVAC, Edna
Optimalizacija tehnologije lučkih skladišnih kapaciteta u kontekstu primjene integralnog transporta
MRVICA, Ante
Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka te otoka međusobno u Republici Hrvatskoj

N

NIČETIĆ, Antun
Utjecaj brodske i plovidbene tehnologije na nastanak i razvoj dubrovačke luke

O

OBLAK, Renato
Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera
OROVIĆ, Josip
Optimiranje pogonskih postrojenja brodova za prijevoz ukapljenog prirodnog plina

P

PAVIĆ, Ivica
Opći model kartiranja opasnih entiteta podvodnog okolisa
PERIĆ, Mile
Prilog analizi utjecaja logistike pametnoga grada na okoliš
PERIĆ, Tina
Model vrednovanja onečišćenja Jadranskog mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna putovanja
PERIĆ HADŽIĆ, Ana
Javno-privatno partnerstvo-model ubrzanoga razvoja morskih luka Republike Hrvatske
PETROVIĆ, Miljenko
Diferencijalna jednadzba loksodrome na sferoidu s primjenom u navigaciji
PLAZIBAT, Veljko
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
POČUĆA, Milojka
Amortizacija brodova za prijevoz terete morem
POGANY, Tibor
Singularni slučajni procesi, Pade-aproksimacija i srednje kvadratna konvergencija
POLETAN, Tanja
Višekriterijska analiza u valoriziranju Paneuropskog koridora VB
PRITCHARD, Boris
Englesko-hrvatski jezični kontakti u pomorstvu

R

RADAČIĆ, Željko
Definiranje relevantnih prometno -tehnoloških parametara za referentni zrakoplov u unutrašnjem zracnom prometu Jugoslavije
RADONJA, Radoslav
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za područje hrvatskog dijela Jadrana
RISTOV, Pančo
Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu
RUDAN, Igor
Model ranog otkrivanja opasnosti - doprinos učinkovitosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom
RUKAVINA, Biserka
Ugovor o slagačkom poslu - pravni položaj i odgovornost lučkog slagača
RUMORA, Ivan
Model učinaka troposferskog kašnjenja satelitskog signala na kvalitetu satelitskog određivanja položaja u pomorskoj površinskoj navigaciji

S

SCHIOZZI, Donald
Modeli razvoja županijskih i lokalnih luka u odnosu na komplementarnost prostorne koncepcije luke i grada
SHADHIR AL SUDAN, Hadi Saleh
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove
SJEKAVICA, Ivo
Nove metode određivanja sistemske pogreške pri određivanju geografskih koordinata
SMOJVER, Željko
Model integriranog javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci
STANKOVIĆ, Gordan
Pomorski privilegiji i hipoteke te pravci razvitka na međunarodnom polju
STANKOVIĆ, Predrag
Spašavanje : poseban institut našeg prava pomorske i unutrašnje plovidbe
STIPANIĆ, Ljubo
Projekcije i lokacije operativnih zona riječke luke u budućnosti s analizom kapaciteta u svjetlu moderne lučke tehnologije
STRAŽIČIĆ, Nikola
Otok Cres : prilog poznavanju geografije naših otoka

Š

ŠABALJA, Đani
Prilog unapređenju službe globalnog nadzora i upravljanja pomorskom plovidbom
ŠAFRAN, Mario
Logistički model optimizacije špediterskog poslovanja
ŠEGULJA, Ivica
Metoda odabira brodskog pogonskog stroja sa stanovišta cijene koštanja energije
ŠOLMAN, Saša
Upravljanje kvalitetom u javnom cestovnom prijevozu putnika

T

TAUZOVIĆ, Jovo T.
Simulacija sistema pomorskog transporta u slobodnom brodarstvu
TIĆAC, Ante
Razvoj pomorskih komunikacija do 2000. godine kao posljedica tehnoloških i sigurnosnih zahtjeva u planiranju i eksploataciji plovnih objekata
TIJAN, Edvard
Integralni model elektroničke razmjene podataka u lučkom klasteru
TOMAS, Vinko
Modeli distribuiranog dijagnostickog sistema brodskih elektroenergetskih postrojenja
TOMIĆ, Ivica
Prometno-tehnološke karakteristike lučkog sistema Jugoslavije s posebnim osvrtom na kontenerizaciju
TUDOR, Mato
Modeliranje integriranog informacijskog sustava nadzora brodskih procesa s gledišta održavanja

U

UJEVIĆ, Nikša
Istraživanje sustava i strategije osiguranja hrvatskih brodova u međunarodnom poslovanju

V

VALČIĆ, Marko
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
VALČIĆ, Sanjin
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji
VILKE, Siniša
Optimizacija kopnene prometne infrastrukture između paneuropskog koridora V i ogranka Vb
VIOLIĆ, Anto
Institut pomorskoga dobra - generator održivoga razvoja komplementarnih djelatnosti
VOJKOVIĆ, Lea
Model procjene rizika pomorskih nezgoda na putničkim brodovima u nelinijskoj obalnoj plovidbi
VORKAPIĆ, Aleksandar
Model nadzora i predviđanja energetske učinkovitosti i ispuštanja ugljikova dioksida na primjeru broda za prijevoz ukapljenoga naftnog plina
VRANIĆ, Duško
Problemi uvođenja nove tehnologije u pomorski transport
VRUS, Dušan
Pojava i učestalost prijevara u suvremenom pomorstvu, uz moguće implikacije na brodare i flotu Republike Hrvatske
VUČETIĆ, Dubravko
Model optimizacije elektroenergetskog sustava trgovačkog broda s električnom propulzijom
VUJIČIĆ, Srđan
Model procjene uspješnosti napuštanja broda za kružna putovanja
VUKIĆ, Luka
Utjecaj eksternih troškova na formiranje i konsolidaciju robnih tokova u sjevernojadranskom području

Z

ZEC, Damir
Upravljanje plovidbom u područjima križanja plovidbenih pravaca
ZENZEROVIĆ, Zdenka
Optimizacijski modeli planiranja kapaciteta morskih luka

Ž

ŽGALJIĆ, Dražen
Modeli pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza
ŽUŠKIN, Srđan
Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnog procesa