Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 'POMORSTVO'


UPUTE za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij ''Pomorstvo'' u akademskoj godini 2022/2023.

Natječaj se raspisuje za 20 (dvadeset) odobrenih mjesta za upis od kojih je 8 (osam) mjesta za studij u punom radnom vremenu, a 12 (dvanaest) mjesta za studij s dijelom radnog vremena.


Pravo prijave na natječaj za upis imaju državljani Republike Hrvatske te pod istim uvjetima strani državljani i osobe bez državljanstva koji:

1. Imaju završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (s 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski studij) ili, iznimno, imaju završen diplomski ili integrirani studij iz drugih znanstvenih područja uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta. Za pristupnike za koje Povjerenstvo za znanost i poslijediplomski sveučilišni studij ''Pomorstvo'' zatraži dodatna znanja iz znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta, Fakultetsko vijeće će na prijedlog Povjerenstva usvojiti razlikovne predmete koje pristupnik mora upisati za poslijediplomski studij kojim se može steći do 60 ECTS bodova. Troškove razlikovnih predmeta snose sami pristupnici,

2. Imaju stečen akademski stupanj magistra znanosti kojeg su stekli na osnovi studijskih programa započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine. Akademski stupanj magistra znanosti omogućava početak poslijediplomskog studija priznavanjem do 60 ECTS bodova. Točan broj ECTS bodova koji se pristupniku priznaju kao ekvivalent stupnju magistra znanosti utvrđuje Povjerenstvo za znanost i poslijediplomski sveučilišni studij ''Pomorstvo'' za svakog pristupnika pojedinačno. Pristupnik ne može biti oslobođen obaveza stjecanja ECTS bodova koji se odnose na izradu doktorske disertacije,

3. Imaju završen sveučilišni dodiplomski studij iz znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta na temelju studijskih programa započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine ili završen dodiplomski studij iz ostalih znanstvenih područja uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta. Za pristupnike za koje Povjerenstvo zatraži dodatna znanja iz znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta, Fakultetsko vijeće će na prijedlog Povjerenstva usvojiti razlikovne predmete koje pristupnik mora upisati za poslijediplomski studij kojim se može steći do 60 ECTS bodova. Troškove razlikovnih predmeta snose sami pristupnici.

Na poslijediplomski sveučilišni studij mogu se upisati pristupnici koji su završili prethodne razine studija navedene u točkama 1., 2. i 3. s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5. Iznimno, na studij se mogu upisati pristupnici koji su završili studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5, ukoliko imaju od Povjerenstva pozitivno ocijenjenu prethodnu znanstveno-istraživačku i/ili stručnu aktivnost.

Prednost pri upisu imaju pristupnici koji su završili poslijediplomski znanstveni ili poslijediplomski specijalistički studij i pristupnici koji su se u svom dosadašnjem radu već susreli sa znanstvenoistraživačkim radom (prisustvovanja i izlaganja na znanstvenim skupovima, objava radova u zbornicima skupova i/ili u znanstvenim časopisima, rad na znanstvenoistraživačkim projektima, itd.)Poslijediplomski sveučilišni studij traje 6 (šest) semestara.

Ukupna cijena studija iznosi 80.000,00 HRK. Ukoliko troškove školarine snosi tvrtka ili ustanova zaposlenja pristupnika, prilikom upisa je potrebno priložiti odgovarajuću odluku poslodavca o plaćanju troškova.

Troškovi studija za prvu godinu studija u akademskoj godini 2022/2023. iznose 25.000,00 HRK, a student ih može podmiriti u dvije jednake rate, prije početka 1. odnosno 2. semestra.

Pristupnici se prijavljuju na propisanom obrascu (Prijavni list) koji je dostupan na web stranicama Poslijediplomskog sveučilišnog studija "Pomorstvo" (Obrasci i upute) i u službi za poslijediplomski sveučilišni studij Fakulteta (Soba 305).


Prijavi na natječaj treba priložiti:

  • Ovjerenu presliku diplome,
  • Ovjereni popis predmeta na diplomskom studiju s ocjenama i prosjekom ocjena,
  • Popis objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova,
  • Obrazloženje željenog područja istraživanja (propisani obrazac),
  • Potpisanu suglasnost potencijalnog mentora (propisani obrazac),
  • Pismo preporuke (sveučilišnog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju),
  • Životopis.

Popis potencijalnih mentora i odnosnih istraživačkih tema nalazi se ovdje.

Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.

Svi traženi propisani obrasci nalaze se na web stranicama Poslijediplomskog sveučilišnog studija "Pomorstvo" (Obrasci i upute).

Rang lista za upis se formira na način da se najprije rangiraju studenti koji istražuju u punom radnom vremenu (redoviti studenti), a nakon toga studenti koji istražuju u dijelu radnog vremena (izvanredni studenti).