Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  FAKULTETSKO VIJEĆE

Fakultetsko vijeće je tijelo Fakulteta koje uz dekana upravlja Fakultetom.

Fakultetsko vijeće čine svi redoviti profesori u trajnom izboru, redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, jedan predstavnik nastavnika izabranih na nastavna radna mjesta viši predavač i predavač, dva predstavnika suradnika izabranih na suradnička radna mjesta viši asistent i asistent i jedan predstavnik zaposlenika iz redova nenastavnog osoblja, koji s Fakultetom imaju zaključen ugovor o radu s najmanje polovicom radnoga vremena te studentski predstavnici.

Fakultetsko vijeće donosi odluke o nastavnim, znanstvenim i stručnim pitanjima, donosi Statut i druge opće akte utvrđene Statutom, donosi misiju i strategiju razvoja Fakulteta usvaja prijedlog dijela programskog ugovora koji se odnosi na fakultet, donosi financijski plan fakulteta, provodi postupak izbora dekana i imenovanja prodekana te postupak razrješenja dekana i prodekana na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom, donosi dodatne kriterije za izbor na znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta zaposlenika Fakulteta odnosno, provodi reizbore i izbore na znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta zaposlenika Fakulteta, utvrđuje broj upisnih mjesta na pojedinom studiju, provodi reizbore i izbore naslovnih nastavnika, bira professore emerituse iz reda zaposlenika Fakulteta, usvaja godišnje izvješće dekana te obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Fakulteta.


Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Popis članova Fakultetskog vijeća

Sjednice i zapisnici Fakultetskog vijeća

Kalendar održavanja sjednica Fakultetskih vijeća za akademsku godinu 2023./2024.

Kalendar održavanja sjednica Fakultetskih vijeća za akademsku godinu 2022./2023.


Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća objavljuju se i na Sharepoint portalu Pomorskog fakulteta u Rijeci.