Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  FAKULTETSKO VIJEĆE

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine svi redoviti profesori u trajnom zvanju, redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti i profesori visoke škole, četiri predstavnika nastavnika izabranih u nastavno zvanje viši predavač i predavač, dva predstavnika suradnika izabranih u jedno od suradničkih zvanja i jedan predstavnik zaposlenika, koji s Fakultetom imaju zaključen ugovor o radu s najmanje polovicom radnoga vremena te studentski predstavnici. Studentski predstavnici čine najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.

Fakultetsko vijeće:

- donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
- sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta,- bira i razrješuje dekana,- bira i razrješuje prodekane na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom,- potvrđuje i razrješuje dužnosti čelnike zavoda i katedri,- donosi Statut i druge opće akte Fakulteta, sukladno Statutu Fakulteta,- osniva radne grupe i povjerenstva,- utvrđuje prijedlog studijskih programa,- bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća zvanja i radna mjesta,- daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,- raspisuje natječaje za izbor nastavnika,- imenuje mentore asistentima, te mentore i voditelje na studijima,- odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente,- donosi izvedbeni plan nastave,- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom, te drugim općim aktima Fakulteta.


Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Popis članova Fakultetskog vijeća

Sjednice i zapisnici Fakultetskog vijeća

Kalendar održavanja sjednica Fakultetskih vijeća za akademsku godinu 2022/2023.


Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća objavljuju se i na Sharepoint portalu Pomorskog fakulteta u Rijeci.