Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SUSTAV KVALITETE

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, utvrđuje se


POLITIKA KVALITETE
POMORSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI


Pomorski fakultet u Rijeci opredjeljuje se za upravljanje i osiguravanje kvalitete obavljanja svih registriranih osnovnih i pratećih djelatnosti Fakulteta. Politika kvalitete, kao sastavni dio poslovne politike Fakulteta, opredjeljuje se za razvoj kvalitete kroz:
− unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 te unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te primjenu nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) kvalitete;
− unapređivanje i provedbu preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja te usmjerenih prema cjeloživotnom učenju sukladno potrebama gospodarstva i društvene zajednice;
− aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Fakulteta;
− unapređivanje programa izobrazbe odnosno programa stalnog stručnog usavršavanja pomoraca radi stjecanja odgovarajućih svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s međunarodnim konvencijama (STCW), kao i programa cjeloživotnog obrazovanja;
− unapređivanje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada te znanstvenih i stručnih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti radi postizanja izvrsnosti i aktivne povezanosti s gospodarstvom i društvenom zajednicom;
−razvijanje multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti;
− stvaranje poticajnog okruženja za rad na Fakultetu;
− racionalno, standardizirano i svrsishodno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, konstantan nadzor kvalitete svih aktivnosti koje se provode na Fakultetu, kao i konkurentnost i međunarodnu kompetitivnost nastavnog, znanstvenog i znanstvenoistraživačkog rada;
− transparentnost u radu i društveno odgovorno poslovanje ispitujući zadovoljstvo korisnika Fakulteta.

Dekanica
Izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, v. r

Sustav upravljanja kvalitetomISO_9001CRS Custom

Uspostavljen dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 certificiran je 2001. godine od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.


Ovim sustavom upravljanja kvalitetom obuhvaćeni su svi poslovni procesi u obavljanju registriranih djelatnosti Fakulteta, kao i svi poslovni procesi u funkciji podrške obavljanju tih djelatnosti, a doprinos postignuću ciljeva utvrđene politike kvalitete Fakulteta trajna je obveza svih njegovih zaposlenika i vanjskih suradnika


Dokumentacija uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom:

  1. Poslovnik kvalitete,
  2. Planovi kvalitete,
  3. Planovi redovite unutarnje ocjene (audita) sustava upravljanja kvalitetom i
  4. Dokumentirani zapisi.


hrb
bureau

 

Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim zakonima i dokumentima. Definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci.


Dokumentacija uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete:


Dokumenti Pomorskog fakulteta:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci (2019.)
Pravilnik o studiranju na Pomorskom fakultetu (2018.)
Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju "Pomorstvo" - 2021.


Dokumenti Sveučilišta u Rijeci:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci (2021.)
Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci (2022.)


Drugi dokumenti:

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju


Jedinice sustava za kvalitetu Fakulteta

Odbor za kvalitetu:

1. Prof. dr. sc. Edvard Tijan – predsjednik Odbora, prodekan za poslovne odnose
2. Prof. dr. sc. Ines Kolanović, članica, koordinatorica za sustav upravljanja kvalitetom
3. Prof. dr. sc. Irena Jurdana, članica, predstavnica Uprave
4. Prof. dr. sc. Igor Rudan, član, predstavnik nastavnika
5. Doc. dr. sc. Sanjin Valčić, član, predstavnik nastavnika
6. Dr. sc. Mladen Jardas, član, predstavnik suradnika
7. Nina Vukelić, članica, predstavnik studenata
8. Maša Šarar, dipl. iur., članica, tajnica Fakulteta
9. Ognjen Ružić, dipl. ing., član, predstavnik vanjskih korisnika (dionika) iz pomorskog gospodarstva


Koordinatorica za sustav upravljanja kvalitetom

Prof. dr. sc. Ines Kolanović