Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  O ZAKLADI


Osnivač Zaklade:

Osnivač Zaklade je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Studentska 2, Rijeka.

Zaklada "Profesor Predrag Stanković" nosi ime našeg profesora, bivšeg dekana Pomorskog fakulteta i rektora Sveučilišta u Rijeci.

Donošenjem Rješenja Ureda Državne uprave Primorsko goranske županije, Zaklada je formalno osnovana i započela sa svojim radom dana 23. prosinca 2020.

Zaklada je upisana u registar zaklada RH.


Svrha Zaklade:

Svrha Zaklade je poticanje izvrsnosti, te pomoć studentima osjetljivih socijalnih skupina na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kroz pružanje novčane potpore putem stipendiranja školarine, te ostalih vidova novčane potpore nadarenim studentima i studentima iznimnih rezultata studiranja.

Sredstva Zaklade mogu se koristiti i za financijsku potporu mladih i nadarenih studenata Fakulteta, koji u studijskoj izobrazbi rade na istraživačkim projektima, kao i za financijsku potporu studentima Fakulteta koji namjeravaju dio svoga studija provesti u inozemstvu sa svrhom mobilnosti.


Tijela Zaklade:

Tijela Zaklade su: Upravni odbor i Upravitelj zaklade.

Upravitelj Zaklade je: Maša Šarar Nežić, dipl.iur.

Upravni odbor:

1. Prof. dr. sc. Alen Jugović, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Gordan Stanković, član
3. Marin Škufca, dipl.ing., član.


Prof. Predrag Stanković: Profesor, dekan, hrvatski pravnik i stručnjak

Profesor Predrag Stanković (1934. – 2000.) diplomirao je 1957. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1975. godine u Novom Sadu te stekao titulu doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja prava.

Na Višoj pomorskoj školi (današnji Pomorski Fakultet) zapošljava se 1960. godine te tijekom radnog vijeka predavao je pomorskopravne i prometnopravne predmete.

Bio je dekan Više pomorske škole od 1972. do 1974. godine, dekan Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj od 1984. do 1988. godine, te dekan Pomorskog fakulteta od 1984. do 1986. godine. U periodu od 1984. do 1987. obnašao je dužnost rektora Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik je Nagrade Grada Rijeke 1976. godine. Osim što se iskazao radom u području prava, svojim predavanjima je osvojio i studente triju odjela Pomorskog fakulteta, koji su ga u akad. god. 1992./93. proglasili najboljim nastavnikom.

Osim na Višoj pomorskoj školi i Pomorskom fakultetu, povremeno je predavao i na pomorskim fakultetima i visokim školama u Kotoru i Piranu. Bio je gostujući profesor na Svjetskom pomorskom učilištu (World Maritime University) u Malmöu (Švedska), a čak je u sedam navrata biran i u Upravni odbor (Board of Governors) toga uglednoga pomorskog učilišta pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Profesor Stanković bio je izniman pravnik i stručnjak pa je povremeno bio angažiran i kao havarijski savjetnik za Luku Rijeka i za nekoliko brodarskih kuća u slučajevima sudara, spašavanja na moru i zajedničke havarije. Bio je u registru arbitara međunarodnih pomorskih i vanjskotrgovinskih arbitraža u Kairu, Kuala Lumpuru i Zagrebu.

Profesor Stanković zaista je zaslužio da ga se trajno spominje kao profesora koji je svoj lik i djelo utkao u rad kako Pomorskog fakulteta tako i u rad Sveučilišta u Rijeci, riječkog gospodarstva i međunarodne pomorske zajednice.