Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, utvrđuje se

POLITIKA KVALITETE
SVEUČILIŠTA U RIJECI,
POMORSKOG FAKULTETA

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, opredjeljuje se za upravljanje i osiguravanje kvalitete obavljanja svih registriranih osnovnih i pratećih djelatnosti Fakulteta. Politika kvalitete, kao sastavni dio poslovne politike Fakulteta, opredjeljuje se za razvoj kvalitete kroz:
− unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 te
unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te primjenu nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) kvalitete;
− unapređivanje i provedbu prijediplomskih i diplomskih studijskih programa te doktorskog studija temeljenih na ishodima učenja te usmjerenih prema cjeloživotnom učenju sukladno potrebama gospodarstva i društvene zajednice;
− aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Fakulteta;
− unapređivanje programa izobrazbe odnosno programa stalnog stručnog usavršavanja pomoraca radi stjecanja odgovarajućih svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s međunarodnim konvencijama (STCW), kao i programa cjeloživotnog obrazovanja;
− unapređivanje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada te znanstvenih i stručnih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti radi postizanja izvrsnosti i aktivne povezanosti s gospodarstvom i društvenom zajednicom;
− razvijanje multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti;
− stvaranje poticajnog okruženja za rad na Fakultetu;
− racionalno, standardizirano i svrsishodno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, konstantan nadzor kvalitete svih aktivnosti koje se provode na Fakultetu, kao i konkurentnost i međunarodnu kompetitivnost nastavnog, znanstvenog i znanstvenoistraživačkog rada;
− transparentnost u radu i društveno odgovorno poslovanje ispitujući zadovoljstvo korisnika Fakulteta.

Dekanica
Prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, v. r