Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  AAI@EduHr


AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

AAI@EduHr rezultat je dvogodišnjeg razvojnog projekta započetog 2004. godine, a u punom je pogonu od 1. ožujka 2006. godine. Ustroj AAI@EduHr reguliran je odgovarajućim Pravilnikom. Ulogu Koordinatora sustava AAI@EduHr obnaša Srce.

Servisi koji trenutno koriste AAI@EduHr identifikaciju:

Eduroam - usluga bežičnog pristupa unutar Fakulteta

Za bežični (wireless) i žični (wired) pristup po 802.1x standardu mreži u eduroam sustavu na Pomorskom fakultetu u Rijeci potrebno je na vašem računalu instalirati odgovarajući klijentski program (supplicant). Osim toga potrebno je posjedovati i AAI@EduHr elektronički identitet.

Službena web stranica eduroam usluge na kojoj se nalaze korisničke upute: http://www.eduroam.hr/user_man.php

Ažuriranje AAI@EduHr podataka:

AAI@EduHR korisnici registrirani na Pomorskom fakultetu u Rijeci - Ažuriranje

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važna)?

- korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi

- matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju

- davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

Tko i kako može pristupiti/koristiti AAI@EduHr?

- ustanova iz sustava MZOŠ može postati matična ustanova u sustavu AAI@EduHr i izdavati elektroničke identitete ako ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr. Pravilnik predviđa i instalaciju i osiguravanje rada odgovarajuće programske podrške (LDAP/Radius/AOSI).

- ustanove koje pružaju ili žele pružati usluge u okviru AAI@EduHr moraju ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr te registrirati svoje usluge putem on-line registra.

- ako posjeduju valjani elektronički identitet izdan od matične ustanove iz sustava AAI@EduHr (vidjeti popis ...) mogu rabiti sve usluge (vidjeti popis...) iz sustava pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i postuju pravila koja postavi davatelj usluge.

AAI@EduHr korisnički podatci koriste se za pristup:

- Studomat

- Eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet

- Sustav za e-učenje Merlin

- Rijeka Academic Download (besplatno preuzimanje licenciranog Microsoft softvera)

- Intranet portalu Sveučilišta u Rijeci

AAI@EduHr - sastavnice

- Sastavnice: popis matičnih ustanova