Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CENTAR ZA MORSKE TEHNOLOGIJE

(CMT)

Centar za morske tehnologije je novoosnovani edukacijsko-istraživački centar Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjeren ka edukaciji te razvoju i primjeni morskih tehnologija.


Morske tehnologije obuhvaćaju tehnološke procese i sustave povezane sa istraživanjem, iskorištavanjem i zaštitom mora, morskog okoliša i podmorja (uključivši: obnovljive izvore energije mora; istraživanje i iskorištavanje resursa iz podmorja i iz morske vode; istraživanje i iskorištavanje morskih organizama; brodogradnju, hidrodinamiku i inženjerstvo brodskih sustava; podmorske tehnologije i inženjerstvo; tehnologije zaštite morskog okoliša od onečišćenja; sigurnost i dr.).


Rad Centra, na području morskih tehnologija, obuhvaća:

  • prijavu i provedbu znanstvenih i stručnih projekata na međunarodnoj, državnoj i sveučilišnoj razini;
  • visokostručnu suradnju s gospodarstvom i provedba istraživačkih projekata, studija i elaborata za gospodarske subjekte;
  • osiguravanje znanstveno-istraživačke opreme i usluga drugim znanstvenim i privrednim subjektima na temelju znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama;
  • održavanje nastavne djelatnosti u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u dijelu programa posvećenih morskim tehnologijama;
  • organizaciju i održavanje domaćih i međunarodnih simpozija, savjetovanja, konferencija, predavanja te drugih znanstvenih i stručnih skupova;
  • poticanje i provođenje međunarodne znanstvene suradnje;
  • popularizacijsko djelovanje u svrhu podizanja svijesti u javnosti o potrebi za razvojem morskih tehnologija, posebice novih tehnoloških rješenja za istraživanje mora, iskorištavanje obnovljivih izvora energije mora te zaštite mora i morskog okoliša.

Oprema

CMT katalog opreme


Lokacija

Centar za morske tehnologije biti će smješten u izdvojenom prostoru Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u lučici Torpedo, po završetku radova uređenja prostora, na adresi Ulica Milutina Barača 19, 51000 Rijeka.


Suradničke sastavnice Sveučilišta u Rijeci


Kontakt

Predstojnik CMT-a: dr. sc. Lovro Maglić, e-mail: lovro.maglic@pfri.uniri.hr

Zamjenik predstojnika CMT-a: dr. sc. Sanjin Valčić, e-mail: sanjin.valcic@pfri.uniri.hr