Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KNJIŽNICA

MAGISTARSKE RADNJE


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

A

ALTIMIMI, Abbas
Značaj organizacije i tehnologije održavanja transportnih i prekrcajnih sredstava kontejnerskog terminala
AMANOVIĆ, Spase
Kontejnerski terminal Zagreb u sklopu unutrašnjeg i međunarodnog integralnog i multimodalnog transporta
ANTONINI, Nataša
Informacijski sustavi u intermodalnom kontejnerskom prijevozu

B

BADANJAK, Dragan
Suvremene transportne tehnologije u funkciji racionalizacije željezničkog transporta
BARAKA, Bernard Luka
Optimiranje rashladnog sustava na terminalu za skladištenje i manipulaciju ukapljenog naftnog plina
BARIČEVIĆ, Hrvoje
Geoprometni položaj riječke regije u integralnom transportu
BENČAN, Edna
Suvremeni trendovi integralnog transporta morem i perspektive razvoja pomocu kontenerizacije
BERNEČIĆ, Dean
Analiza suvremenih sistema ubrizgavanja i sistema upravljanja ispušnim ventilom na sporohodnim brodskim motorima
BEŠLIĆ, Svjetlana
Markovljevi modeli u planiranju kapaciteta lučkih sredstava za rad
BIELIĆ, Toni
Opravdanost izgradnje pomoćnog kontenerskog terminala u Splitu
BILIĆ, Mirko
Uporaba optičkih kabela u integriranim komunikacijama plovnih objekata
BIŠČEVIĆ, Azra
Uloga kanala Šamac-Vukovar u tranzitnom prometu Jadran-Podunavlje
BLASIG, Kristian
Analiza procesa u cilindru dizelskog motora pomoću indikatorskog dijagrama
BLAŠKOVIĆ ZAVADA, Jasna
Infrastrukturne pretpostavke budućeg željezničkog povezivanja Rijeke i Zagreba
BOŽANIĆ, Ljiljana
Model utvrðivanja konkurentnosti sjevernojadranskih morskih luka
BOŽIČEVIĆ, Stjepan
Tehničko-tehnološke mogućnosti povećanja propusne i prijevozne moći pruge Zagreb - Rijeka
BUKŠA, Juraj
Procjena pomorskih rizika u ograničenim plovnim područjima
povratak na vrh

C

CARIĆ, Tonka
Engleski jezik u nastavi u našem pomorskom školstvu
CHIOLE, Alvise
Problem uvođenja RO-RO sistema na Mediteranu
CVIJIN, Mihajlo
Integralni i multimodalni transport u zračnom prometu
povratak na vrh

Č

ČUMBELIĆ, Petar
Pouzdanost navigacijskih sistema u integralnom i multimodalnom transportu
povratak na vrh

D

DRNJEVIĆ, Ognjen
Utjecaj prekojadranskih trajektnih linija na dalmatinske luke
DUNDOVIĆ, Čedomir
Istraživanje mogućnosti zamjene željezničkog transporta sipkih tereta sa drugim transportnim sustavom u uvjetima Bakarskog zaljeva
DWORSKI, Tatjana
Engleski element u njemačkom jeziku
povratak na vrh

Đ

ĐAKOVIĆ, Nikola
Višenamjenski kanal "Dunav-Sava" u funkciji povezivanja Podunavlja s Mediteranom
povratak na vrh

F

FRANČIĆ, Vlado
Metodologija procjene stupnja ugroženosti broda na plovnom putu
FRKOVIĆ, Lovro
Analiza relevantnih problema organizacije funkcije prodaje i mogućnosti njenog unapređenja u jednoj ustanovi zdravstvenog turizma
povratak na vrh

H

HESS, Mirano
Upravljanje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta
HESS, Svjetlana
Vidi: BEŠLIĆ, Svjetlana
HLAČA, Bojan
Riječka luka kao čimbenik razvitka hrvatskog prometnog sustava
povratak na vrh

I

IVČE, Renato
Prilog učinkovitosti održavanja trupa broda
povratak na vrh

J

JENIĆ, Vinko
Utjecaj željezničkog prometnog podsustava na gospodarstvo srednje i južne Dalmacije
JUGOVIĆ, Alen
Racionalizacija upravljanja pomorskoputničkim lukama Republike Hrvatske
JURASIĆ, Maja
Prilog integralnom upravljanju pomorskim dobrom na otočnom području
JURIŠIĆ, Nikola
Alternativna rješenja i prijedlog unapređenja tehnološkog procesa prekrcaja u luci Šibenik
povratak na vrh

K

KASUM, Josip
Vrednovanje i pouzdanost svjetskog pomorskog sustava pogibli i sigurnosti GMDSS
KLANČIČ, Armand
Specifičnosti kontejnerske tehnologije u cestovnom prijevozu
KLARIN, Maksim
Nautički računi s međuzvjezdanim udaljenostima u sustavu astronomske navigacije
KOLAK, Anton
Koncepcija razvoja kontejnerskog terminala u Zagrebu
KOLANOVIĆ, Ines
Model lučkog sustava u logističkom lancu
KOLJATIĆ, Vjekoslav
Eksploatacijsko ekološki aspekti izbora pogona generatora brodske električne propulzije
KOMADINA, Pavao
Suvremene tendencije RO-RO brodova, njihova prijevozna sposobnost i optimalnost brzine na zadanoj relaciji
KONCILJA, Gilbert
Obrazovanje i znanstveno usavršavanje kadrova za suvremene transportne tehnologije
KOS, Serđo
Prilog rješavanju problematike morske kontejnerske transportne tehnologije
KOSOVAC, Nebojša
Bimodalne prijevozne tehnologije u funkciji uključivanja Hrvatske u prometni sustav Europe
KOVAČEVIĆ, Dražen
Luka Rijeka kao osnovni čimbenik željezničkog prijevoza Jadran - Srednja Europa
KOVAČIĆ, Mirjana
Model organizacije sjeverojadranskih luka nautičkog turizma u funkciji održivog razvoja
KRALJ, Predrag
Optimiziranje brodskih uređaja za destilaciju morske vode
KREŠEVIĆ, Rajna
Tehnologija i organizacija kontenerskog transporta morem
KRPAN, Ljudevit
Modeliranje upravljačkog sustava u cestovnom prometu grada Rijeke
KURTELA, Željko
Tehnološki model školsko-istraživačkog broda
povratak na vrh

L

LENAC, Kristijan
Usporedba i način smanjenja emisije štetnih tvari za različite vrste brodova
LENAC, Vesna
Problemi i dileme oko stupanja na snagu Konvencije o međunarodnom multimodalnom prijevozu robe
LUKETIĆ, Mijo
Značenje špeditera u razvoju tehnologije multimodalnog transporta
LUŠIĆ, Zvonimir
Strukturna analiza glavnih plovidbenih putova Jadrana
povratak na vrh

M

MAKASSO, Fehmi
Suvremeno značenje i perspektivne mogućnosti luke Latakya u multimodalnom transportu Sirije
MANDIĆ, Nikola
Ugovor o pomorskoj agenciji
MAROLD, Nenad
Sabirni vlakovi u funkciji optimizacije željezničkog prijevoza
MARTINOVIĆ, Dragan
Analiza i izbor rashladnog sustava broda
MATKOVIĆ, Milan
Koncentracija naprezanja u kratkim štapovima s polukružnim utorima
MAZIĆ, Ante
Logistika
MENCER, Marko
Prednosti prirodnog plina kao pogonskog energenta brodskih motora
MESARIĆ, Rebeka
Marine i nautički turizam Republike Hrvatske
MEZAK, Vlado
Planiranje konkurentnih marketinških strategija - pretpostavka dinamičnog razvoja sjevernojadranskih luka
MOHOVIĆ, Đani
Algoritamski pristup planiranju pomorske plovidbe
MOHOVIĆ, Robert
Komparativna analiza poprečne stabilnosti kod brodova razlicitih tehnologija
MRAK, Zoran
Prilog povećanju broja komunikacijskih kanala na pomorskom VHF frekvencijskom području
MRNJAVAC, Edna
Vidi: BENČAN, Edna
MRVELJ, Štefica
Teorijski pristup i modeli prometnih tokova
MUŽIĆ, Nivijo
Optimalizacija modela upravljanja rezervnim djelovima u brodarstvu
povratak na vrh

O

OROVIĆ, Josip
Priprema i optimiranje brodskih parnoturbinskih postrojenja
povratak na vrh

P

PAPIĆ, Stjepan
Problemi suvremenog RO/RO transporta s posebnim osvrtom na jugoslavensko brodarstvo
PAPKOVIĆ, Želimir
Čimbenici sigurnosti plovidbe u funkciji zaštite mora i priobalja
PAVLINIĆ, SiniŠa
Carinski sustav Republike Hrvatske u funkciji povećanja efikasnosti prijevoza roba i putnika
PERČIĆ, Uta
Obrazovanje pomoraca za djelovanje u izvanrednim okolnostima
PERIĆ HADŽIĆ, Ana
Elektroničko poslovanje u funkciji racionalizacije upravljanja sustavima morskih luka
PETANJEK, Goran
Model optimizacije linijskog prijevoza cestovnih vozila morem
PETROVIĆ, Norbert
Upotreba računala na suvremenim kontejnerskim brodovima
PETROVIĆ, Miljenko
Spriječavanje onečišćenja mora s brodova s ciljem očuvanja čovjekovog okoliša
POLETAN, Tanja
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji riječkog prometnog pravca
POROPAT, Robert
Perspektive riječke luke u odnosu na mađarsko tržište
PRITCHARD, Boris
Negacija u engleskom jeziku i njeni ekvivalenti u hrvatskom
povratak na vrh

R

RADIŠIĆ, Zoran
Integralni i multimodalni transport u pomorstvu
RAŠKOVIĆ, Milorad
Tehnologija i organizacija RO-RO prometa
RIBARIĆ, Vladimir
Organizacija i poslovanje luckog poduzeća
RUDAN, Igor
Prijedlog ustroja sustava nadzora i upravljanja plovidbom Jadranskim morem i prilaznim plovnim putovima do hrvatskih luka
povratak na vrh

S

SHADHIR, Hadi Saleh
Opravdanost uvođenja kontenerizacije u Kuvajtu
SMOLJIĆ, Ljiljana
Pristanište Rugvica u funkciji bolje valorizacije riječkog prometnog pravca ukoridoru Podunavlje-Jadran
SOLDATOVIĆ, Dušan
Projektiranje tehnološkog procesa cestovno-željezničkog kontejnerskog terminala
SPINČIĆ, Aris
Gli Italianismi nell'inglese con speciale rigardo alla terminologia letteraria, delle arti figurative, del commercio e della marineria
STEINER, Sanja
Prilog regulativi zračnog prometa Hrvatske s aspekta sigurnosti
SUŠANJ, Josip
Telemetrijsko mjerenje srčanog ritma
povratak na vrh

Š

ŠABALJA, Đani
Prilog unapređenju sustava daljinskog peljarenja
ŠODA, Franjo
Mikrologistika u funkciji racionalizacije distribucije naftnih derivata u INA-Rafineriji nafte Rijeka
ŠTEFANČIĆ, Gordana
Utjecaj špeditera na optimalizaciju jugoslavenskog cestovnog prometnog sustava
povratak na vrh

T

TATALOVIĆ, Mirko
Suvremeni svjetski transportni sistemi u zračnom prometu s posebnim osvrtom na aerodrome SR Hrvatske
TIĆAC, Ante
Rashladni kontejneri u integralnom transportu
TIJAN, Edvard
Elektroničko poslovanje - čimbenik racionalizacije poslovanja osiguravatelja u Republici Hrvatskoj
TIJARDOVIĆ, Ivica
Racionalizacija prijevoza nafte moremu odnosu na područja proizvodnje i potrošnje
TOMAS, Vinko
Model dijagnostike sustava upravljanja i vođenja elektroenergetskih procesa broda
TROJANOVIĆ-VIO, Deša
Engleski element u francuskom jeziku
TUDOR, Mato
Računalni model održavanja broda
TWRDY, Elen
Vpliv velikih infrastrukturnih objektov v Evropi na gravitacijsko cono severnojadranskih luk
povratak na vrh

U

UJEVIĆ, Nikša
Tehnološko-ekonomski aspekti kontenerske linije "Jadran - Sjeverna Amerika"
UKMAR, Drago
Prilog prijevozu rashladnih tereta u integralnom i multimodalnom transportu
povratak na vrh

V

VALENTIĆ, Jadranka
Strukturalne i semantičke karakteristike engleskih kvazi modalnih glagola be to i have to i njihovih ekvivalenata u hrvatskom ili srpskom jeziku
VILKE, Siniša
Logistički pristup razvitku sjeverojadranskih luka Rijeke, Kopra i Trsta
VIO, Deša
Vidi: TROJANOVIĆ-VIO, Deša
VIO, Igor
Razgraničenje morskih i podmorskih prostora u međunarodnom pravu
VIŠNJIĆ, Vladimir
Tehničko - tehnološka i ekonomska sposobnost željeznice u uvjetima poslovanja na transportnom tržištu
VOJVODIĆ, Drago
Označavanje plovnih putova
VRBASLIJA, Ivica
Optimizacija prekrcajnih procesa u hrvatskim morskim lukama
VRŠIĆ, Eugen
Prilog determiniranju gravitacijskog područja luke Koper
VRUS, Dušan
UNCTAD - međunarodna uloga i unutrašnja organizacija
VUČETIĆ, Dubravko
Energetski odnosi i ekonomičnost kondenzatorskog kočenja asihronog stroja
VUKMIROVIĆ, Milan
Utjecaj integralnog i multimodalnog transporta na razvoj luka i lučkih teminala
VULETIĆ, Miroslav
Kombinovani prevoz uvoznog fosfata za Složenu organizaciju udruženog rada Industriju hemiskih proizvoda Prahovo
povratak na vrh

Z

ZEC, Damir
Istraživanje mogućih oblika organizacije službe traganja i spašavanja obalne straže Republike Hrvatske
ZJAČIĆ, Slobodan
Optimalizacija transporta u proizvodnji i distribuciji polietilena
povratak na vrh

Ž

ŽIROVIĆ, Branko
Značenje savskih luka i pristaništa za razvoj integralnog transporta luka srednjeg Jadrana